Terms and Conditions

Obchodné podmienky slúžia k tomu, aby obchodné vzťahy so zákazníkmi mali právne záväzný základ pre obe strany. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho sa riadia občianskym, obchodným zákonníkom a týmito obchodnými podmienkami.

Údaje o predávajúcom:
Concrete Top Solutions s.r.o.
Fándlyho 5, 811 03 Bratislava
tel. 00421 903 464 763
e-mail info@concretetopsolutions.eu
ID Business number 50239660
VAT 2120249923
VAT identification number SK2120249923

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
tel. 00421 2 58272 172; 00421 2 58272 104
fax 00421 2 58272 172
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

Kupujúci:
Kupujúcim sa stáva koncový užívateľ, fyzická alebo právnická osoba (ďalej Kupujúci) pri zahájení obchodného vzťahu poskytne predávajúcemu svoje kontaktné a osobné údaje. Právne vzťahy predávajúceho s koncovým užívateľom vyslovene neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. a v znení neskorších predpisov ďalej len Občiansky zákonník.

2.1 Všetky údaje ktoré zákazník zadáva podliehajú ustanoveniam. Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľom týchto stránok a súčasne spracovateľom osobných údajov v zmysle uvedeného zákona je spoločnosť Concrete Top Solutions s.r.o.. Zákazník registráciou súhlasí so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov spoločnosťou Concrete Top Solutions s.r.o.. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy zákazníkov v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 odst. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.

2.2 Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité výhradne k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejňované, poskytnuté tretej osobe a pod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou alebo platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovar (poskytnutie mena a adresy).

2.3 Predávajúci oznamuje kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov a to doručovacej spoločnosti Slovenská pošta a.s. a Cargo-partner SR, s.r.o. Predávajúci môže poskytnúť osobné údaje zákazníka (v rozsahu: e-mailová adresa) spoločnosti Heureka Shopping s.r.o., výlučne pre účely programu „Overené zákazníkmi“, pre získanie spätnej väzby od kupujúceho v súvislosti s uskutočneným nákupom v e-shope predávajúceho.

3.1 Zákazník si prostredníctvom e-shopu zostaví objednávku tovaru, ktorá obsahuje druh tovaru, jeho množstvo, cenu, meno a kontaktné údaje osoby zodpovednej (oprávnenej) za objednanie a prevzatie tovaru, miesto dodania a spôsob vykládky. Táto objednávka je návrhom kúpnej zmluvy a zákazník jej odoslaním potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami, ako aj s reklamačným poriadkom, a súhlasí s nimi. Na základe objednávky zašle predávajúci na e-mail zákazníka prehľad objednaného tovaru s uvedením jeho druhu, množstva a ceny. Tento prehľad nie je záväzný a konečná cena sa môže líšiť s ohľadom na prípadné zmeny cien na strane dodávateľa predávajúceho.

3.2 Po odsúhlasení konečnej ceny objednávky zákazníkom mu bude na jeho e-mail odoslaná výzva k platbe, ktorá obsahuje celkovú cenu objednávky a prehľad o druhu a množstve tovaru, nákladoch na dopravu a manipuláciu s nákladom. Ceny môžu byť zmenené v závislosti na zmene množstva objednaného tovaru. Počet paliet, ktoré budú zákazníkovi skutočne účtované, môže byť odlišný od pôvodne objednaného počtu paliet – zvýšené množstvo paliet je predávajúci oprávnený kupujúcemu doúčtovať. Termín dodania bude so zákazníkom dojednaný telefonicky. Zaplatením kúpnej ceny zákazník záväzne potvrdzuje svoju objednávku a uzatvára tak s predávajúcim kúpnu zmluvu, na základe ktorej sa uskutoční dodanie objednaného tovaru.

4.1 Predávajúci je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky elektronickou správou s predmetom “Potvrdenie objednávky” až po uplynutie lehoty na dodanie tovaru.

4.2 Predávajúci má právo stornovať objednávku z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru, alebo z dôvodu, že nie je schopný dodať tovar spotrebiteľovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so spotrebiteľom nedohodne inak. O stornovaní objednávky bude spotrebiteľ preukázateľne informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

4.3 Predávajúci si vyhradzujeme si právo odmietnuť zrealizovať objednávky zákazníka v prípade viacnásobného a neodôvodneného neprevzatia tovaru, alebo v prípade že zákazník tovar viac krát vráti, alebo vráti poškodený tovar. Zákazníka na stornovanie objednávky z našej strany upozorníme do 48 hodín od prijatia objednávky emailom, alebo telefonicky.

4.4 V prípade že objednávka nie je stornovaná, považuje sa za záväznú a v tomto zmysle je aj vybavená.

5.1 V súlade s platnými zákonmi je kupujúci oprávnený tovar vrátiť bez udania dôvodu kupujúcemu do 14 dní od jeho prevzatia. Odstúpiť od zmluvy je nutné preukázateľným spôsobom (písomne, e-mailom) s uvedením čísla objednávky a dátumu nákupu. Toto právo vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Zb.). Neskoršie odstúpenie od zmluvy už nie je možné. Následne tovar kupujúci odošle späť predávajúcemu.

5.2 Kupujúci je povinný vrátiť v tomto prípade nepoužitý a kompletný tovar v pôvodnom nepoškodenom obale spoločne s priloženým dokladom o kúpe. Všetky náklady súvisiace s vrátením tovaru hradí kupujúci. Odporúčame poslať tovar ako poistenú zásielku. Pri vrátení tovaru nie je možné akceptovať vrátenie tovaru zásielkou na dobierku.

5.3 Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok sa predávajúci zaväzuje vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu prevodom na účet, a to do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru.

Formulár na odstúpenie od zmluvy (vrátenie tovaru) si môžte stiahnuť tu.

Reklamácie sú vybavované štandardným spôsobom v súlade s legislatívou. Doporučujeme zákazníkom venovať patričnú pozornosť prevzatiu tovaru s ohľadom na možné poškodenie a tým predísť prípadným nezrovnalostiam.

6.1. Zodpovednosť za vady

6.1.1 Spoločnosť Concrete Top Solutions s.r.o. zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí kupujúcim.

6.1.2 Spoločnosť Concrete Top Solutions s.r.o. nezodpovedá za vady vzniknuté:
a) ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú neoznámil zástupcovi predávajúcemu,b) ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,c) ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,d) ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
e) ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
f) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,
g) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
h) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
i) ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
j) ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby,
k) ak farba kúpeného tovaru 100% nezodpovedá farbe na fotografii na stránke internetového obchodu (na stránke s produktom je zákazník upozornený poznámkou na možné odchýlky),
l) ak tvar ručne zhotoveného kúpeného produktu v detailoch 100% nezodpovedá tvaru na fotografii na stránke internetového obchodu, keďže takto vyrobený produkt značky Counter Top Solutions je originál (na stránke s produktom je zákazník upozornený poznámkou na možné odchýlky).
m) vzhľadom na skutočnosť, že informácie uvedené pri produktoch na našej
stránke sú preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti, a preto nemôžeme bezvýhradne garantovať ich informačnú hodnotu. Nenesieme
teda zodpovednosť za škody, ktoré by mohli vzniknúť použitím informácií z
našej webovej stránky. Pred použitím tovaru odporúčame zákazníkom riadiť sa inštrukciami výrobcu a prečítať si návod, ktorý je súčasťou každého balenia tovaru.

6.1.3 Concrete Top Solutions s.r.o. reklamáciu zamietne ak zistí, že príčinou vady nie je vadnosť tovaru, ale konanie kupujúceho a/alebo tretej osoby.

6.1.4 Kupujúci je povinný na reklamáciu predložiť poškodený tovar a to buď osobne alebo doručiť na adresu firmy Concrete Top Solutions s.r.o., Fándlyho 5, 811 03 Bratislava. Kupujúci je povinný reklamovaný tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou, a do balíka treba priložiť faktúru alebo iný doklad o kúpe tovaru a písomnú reklamáciu. Zásielku na dobierku nepreberáme.

6.2. Spôsob vybavenia reklamácie

6.2.1 Kupujúci je povinný prezrieť doručený tovar bezodkladne po doručení objednaného tovaru a v prípade, ak má doručený tovar akékoľvek vady (napr. je doručený v nesprávnom množstve, kvalite, je poškodený alebo bol doručený iný tovar, než si Kupujúci prostredníctvom objednávky objednal) je kupujúci povinný doručený tovar spoločnosti Concrete Top Solutions s.r.o. písomne, mailom alebo osobne reklamovať a tovar vrátiť, najneskôr však v lehote 3 pracovných dní, odo dňa kedy si mohol kupujúci doručený tovar prezrieť, ak má tovar zjavné vady, alebo v lehote 3 pracovných dní odo dňa kedy mohol kupujúci vady zistiť, ak má tovar skryté vady.

6.2.2 V písomnej reklamácii je kupujúci povinný uviesť:
a) meno a priezvisko kupujúceho,
b) číslo objednávky (ID objednávky),
c) charakteristiku doručeného a reklamovaného tovaru,
d) zrozumiteľným, konkrétnym a jednoznačným spôsobom uviesť, v čom spočíva vadnosť doručeného tovaru.

6.2.3 Písomná reklamácia musí byť zreteľne označená ako „Reklamácia“. Osobne nie je možné tovar reklamovať. Pri písomnej reklamácii je Kupujúci povinný predávajúcemu uviesť dôvody reklamácie, svoje kontaktné údaje a predložiť faktúru alebo iný doklad o kúpe tovaru.

6.2.4 V prípade, ak kupujúci nereklamuje kúpený tovar za splnenia podmienok uvedených v predchádzajúcom bode 6.2.1, 6.2.2 , 6.2.3 nároky z vád tovaru kupujúcemu zanikajú.

6.2.5 Kupujúci má nasledovné nároky z vád tovaru:
a) Odstránenie vady tovaru opravou tovaru,
b) Odstránenie vady tovaru doručením chýbajúceho tovaru,
c) Výmena vadného tovaru za bezvadný tovar,
d) Odstúpenie od zmluvy.

6.2.6 Spôsob, akým sa vybaví reklamácia podľa predchádzajúceho bodu 6.2.5 určuje Concrete Top Solutions s.r.o.

6.2.7 Concrete Top Solutions s.r.o. informuje kupujúceho o spôsobe vybavenia reklamácie podľa predchádzajúceho bodu najneskôr do 30 dní, a to formou e-mailu doručeného na e-mailovú adresu kupujúceho uvedené v objednávke tovaru.

6.2.8 Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.

Formulár na podanie reklamácie si môžte stiahnuť tu.

7.1 Platba sa realizuje (po odsúhlasení podmienok objednávky, ceny za tovar, dopravy a manipuláciu, a termínu dodania) prevodom na bankový účet predávajúceho.

7.2 Príprava a expedícia objednaného materiálu kupujúcim začína až po úhrade objednaného materiálu na účet predávajúceho.

7.3 V prípade platby zo zahraničia je zákazník povinný uhradiť čiastku v eurách. Pri zadávaní platby je zákazník rovnako povinný uviesť platobný symbol OUR. (všetky poplatky súvisiace s prevodom hradí odosielateľ.) V prípade platby v inej mene alebo pri zadaní symbolu BEN je predávajúci oprávnený rozdiel zákazníkovi doúčtovať.

7.4 Možnosti platby
a) platba cez platobnú bránu PayPal
b) platba prevodom na účet
c) platba v hotovosti pri osobnom odbere

Číslo účtu: IBAN SK0783605207004202777342
Radi by sme vás upozornili, že prevod na účet z jednej banky do druhej trvá 48 hodín. Pre urýchlenie dodania objednaného tovaru odporúčame vložiť peniaze priamo na náš účet v ktorejkoľvek pobočke banky.

8.1 Tovar je expedovaný podľa možností výrobcu alebo dodávateľa, ďalej podľa dostupnosti produktov a prevozných možností predávajúceho a to v čo najkratšom možnom termíne po záväznom potvrdení objednávky kupujúcim. K záväznému potvrdeniu objednávky zo strany kupujúceho dochádza po predchádzajúcom odsúhlasení termínu dodania, konečnej ceny, spôsobu a termínu dopravy a uhradením kúpnej ceny na účet predávajúceho.

8.2 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na požadované miesto a jeho prevzatie. Tovar môže prevziať len osoba k tomu oprávnená alebo osoba poverená. Táto osoba sa musí dostatočne identifikovať a preukázať platným občianskym preukazom alebo platným cestovným pasom. Pokiaľ si kupujúci v objednávke dopredu neobjedná u predávajúceho zloženie tovaru z dopravného prostriedku, je povinný previesť zloženie tovaru vlastnými silami a prostriedkami v čo najkratšom čase.

8.3 Ak kupujúci odmietne prevziať predmet plnenia bezdôvodne, nesie všetky náklady spojené s dodaním tovaru v plnej výške. Ak kupujúci neprevezme predmet plnenia z dôvodu na jeho strane (napr. v dohodnutom termíne nie je na mieste dodania prítomný kupujúci alebo ním určená osoba alebo kupujúci nie je schopný uhradiť kúpnu cenu, popr. nie je schopný zložiť tovar), nesie kupujúci náklady spojené s opakovaným dodaním v plnej výške.

8.4 Ceny tovaru sú uvedené na webovej stránke. V závislosti na množstve objednaného tovaru môže dôjsť k ich zmene. Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky – hlavne druh a množstvo tovaru a neporušenosť obalu podľa priloženého dodacieho listu. Pokiaľ kupujúci bez výhrad potvrdí prevzatie zásielky podpisom v dokladoch dopravcu, na dodatočné reklamácie ohľadne druhu, množstva alebo poškodenia tovaru pri doprave nebude braný zreteľ.

9.1 Cena závisí od doručovacej adresy a množstva objednaných produktov. Po zaslaní objednávky na náš e-mail: info@concretetopsolutions, bude zákazníkovi do 24 hodín od prijatia objednávky zaslaná informácia o cene za dopravné náklady a predpokladaný čas doručenia.

10.1 Elektronická verzia objednávky – vyplňuje ju kupujúci na www.concretetopsolutions.eu.

10.2 Objednávka telefonická – v prípade operatívnej potreby už registrovaného kupujúceho.

10.3 Potvrdenie objednávky – výzva k zaplateniu (odoslaná na e-mail).

10.4 Vystavenie daňového zálohového dokladu potvrdzujúceho prijatie úhrady na účet – u platby prevodom (originál pre kupujúceho, kópia pre predávajúceho).

10.5 Vystavenie dodacieho listu a jeho potvrdenie kupujúcim pri prevzatí tovaru (originál a jedna kópia. Originál pre predávajúceho, kópia pre kupujúceho).

10.6 Vystavenie faktúry – daňového dokladu, predanie súčasne s tovarom alebo zaslanie originálu kupujúcemu po dodaní tovaru (originál kupujúci, kópia predávajúci).

11.1 Paletové hospodárstvo sa pri účtovaní riadi platnými cenníkmi výrobcu a dodávateľa predávajúceho, týka sa to i poplatku za opotrebenie.

11.2 Za palety je účtovaná zúčtovacia cena. Nepoškodené, znovu použiteľné palety je možné vrátiť spoločnosti Concrete Top Solutions s.r.o. Lehota pre vrátenie paliet je rovnaká ako u výrobcu, obvykle je 12 mesiacov, u niektorých výrobcoch 6 mesiacov. Pri vrátení je nutné predložiť kópie daňových dokladov (alebo ich čísla).

12.1 Vzhľadom na skutočnosť, že informácie uvedené pri produktoch na našej stránke sú preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti, a preto nemôžeme bezvýhradne garantovať ich informačnú hodnotu. Nenesieme teda zodpovednosť za škody, ktoré by mohli vzniknúť použitím informácií z našej webovej stránky. Pred použitím tovaru odporúčame zákazníkom riadiť sa inštrukciami výrobcu a prečítať si návod, ktorý je súčasťou každého balenia tovaru.

13.1 V prípade akýchkoľvek otázok sme vám k dispozícií a v priebehu celého procesu obchodu vám budeme nápomocní pri riešení prípadných problémov.

14.1 Povinnosti kupujúceho

14.1.1 Kupujúci je povinný si dodaný tovar dôkladne prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených chybách. Kupujúci môže oprávnenú reklamáciu podať jednou z nasledujúcich možností:
a) na e-mailovú adresu prevádzkovateľa: info@concretetopsolutions.eu,
b) poštou na adresu prevádzkovateľa: Concrete Top Solutions s.r.o., Fándlyho 5, 811 03 Bratislava

14.1.2 Kupujúci je povinný uviesť:
a) číslo objednávky,
b) doložiť doklad o vlastníctve tovaru (faktúra, daňový doklad, dodací list),
c) najvýstižnejší popis chýb a ich prejavov.

14.2 Povinnosti predávajúceho

14.2.1 Predávajúci rozhodne o reklamácií najneskôr do 15 pracovných dní a vyrozumie o tom kupujúceho e-mailom alebo telefonicky. Reklamácie vrátane odstránenia chyby budú vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak.

14.2.2 Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka a vzťahuje sa na tovar, ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe. Ku každému tovaru je priložený dodací list (popr. faktúra, daňový doklad), ktorý môže slúžiť zároveň ako záručný list, pokiaľ ten nie je priložený. Prevzatie tovaru a súhlas so záručnými podmienkami potvrdzuje zákazník podpisom dodacieho (prepravného) listu. Pokiaľ nie je tovar osobne odobraný, rozumie sa prevzatím tovaru okamih, kedy sa tovar preberá od dopravcu. Pokiaľ odberateľ zistí akýkoľvek rozdiel medzi dodacím (prepravným) listom a skutočne dodaným tovarom, alebo neobdržal so zásielkou správne vyplnený dodací list, je povinný podať ihneď písomne správu adresovanú na meno obchodníka, ktorý vyhotovil faktúru. Pokiaľ tak neurobí, vystavuje sa nebezpečenstvu, že mu prípadná neskoršia reklamácia nebude uznaná.

14.3 Záručné podmienky

14.3.1 Dĺžka záruky je stanovená výrobcom materiálu. Táto doba začína plynúť dňom vystavenia a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave. V prípade výmeny sa záručná doba nepredlžuje.

14.3.2 Ak je chyba odstrániteľná u zákazníka, bude chyba bezplatne odstránená, v opačnom prípade bude tovar vymenený na náklady predávajúceho. Tovar musí byť v pôvodnom obale a v úplnom stave vrátane príručiek a ostatného príslušenstva. Ku každej položke musí byť pripojená kópia dodacieho listu a presný popis chýb a početnosť výskytu.

14.3.3 Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch:
a) ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú neoznámil zástupcovi predávajúcemu,
b) ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,
c) ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,
d) ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
e) ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
f) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,
g) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
h) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
i) ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
j) ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby,
k) ak farba kúpeného tovaru 100% nezodpovedá farbe na fotografii na stránke internetového obchodu (na stránke s produktom je zákazník upozornený poznámkou na možné odchýlky),
l) ak tvar ručne zhotoveného kúpeného produktu v detailoch 100% nezodpovedá tvaru na fotografii na stránke internetového obchodu, keďže takto vyrobený produkt značky Counter Top Solutions je originál (na stránke s produktom je zákazník upozornený poznámkou na možné odchýlky).
m) vzhľadom na skutočnosť, že informácie uvedené pri produktoch na našej
stránke sú preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti, a preto nemôžeme bezvýhradne garantovať ich informačnú hodnotu. Nenesieme
teda zodpovednosť za škody, ktoré by mohli vzniknúť použitím informácií z
našej webovej stránky. Pred použitím tovaru odporúčame zákazníkom riadiť sa inštrukciami výrobcu a prečítať si návod, ktorý je súčasťou každého balenia tovaru.

14.4 Reklamačné podmienky

14.4.1 Pri prevzatí tovaru je v záujme kupujúceho starostlivo si prekontrolovať obsah zásielky a prípadné chyby okamžite uplatniť u predávajúceho, na neskoršiu reklamáciu ohľadne druhu, množstva alebo poškodenia tovaru pri doprave nebude braný ohľad. Podpísaním dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že tovar bol dodaný v poriadku. Vzhľadom k tomu, že dopravu vami objednaného tovaru vo väčšine prípadov zaisťuje tretia osoba, doporučenie pri preberaní tovaru dodržať nasledujúci postup:
a) pri dodaní tovaru si starostlivo skontrolujte stav tovaru. Ak je všetko v poriadku, potvrďte prevzatie tovaru podpísaním dodacieho (prepravného) listu. Jeho podpísaním vyjadrujete súhlas s tým, že tovar bol dodaný bez chýb a v množstve, ktoré je uvedené v dodacom liste.
b) Ak má tovar akékoľvek chyby v okamihu dodania alebo nesúhlasí druh alebo množstvo, je nutné tieto skutočnosti poznamenať na dodacom (prepravnom) liste. Ak je tovar poškodený, môže kupujúci prevzatie odmietnuť.
Pokiaľ nebudú zaznamenané informácie o chybách na dodacom (prepravnom) liste, reklamačné konanie nebude zahájené.

Formulár na podanie reklamácie si môžte stiahnuť tu.

15.1 Všetky zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok budú prevedené výhradne v písomnej forme a budú uverejnené na internetovej stránke predávajúceho najneskôr v deň ich vstúpenia do platnosti.

15.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1. 5. 2020.

Downloads

Terms and Conditions
Formulár na vrátenie tovaru
Formulár k reklamácii